top of page

Проектирање          *           Производство           *           Изведба

800.767 t
 
Експлоатиран Варовник!
240.219 m³
Сепариран Песок!
                   
Произведен бетон!
117,645 m³ 
...квалитетот пред се.

Нискоградба          *         Високоградба         *         Транспортни Услуги

+389 70 253 378


► Изведба на семејни куќи 

► Изведба на хали

► Изведба на станбени и деловни објекти

 

 

+389 75 384 001

►  Ископ

►  Насип

►  Уградување

► Валирање

+389 78 393 059

►  Изведба на фасади


► Изведба на машинска малтарија, глетување и молерај

 

► Изведба на порамнителен слој (од 3цм до 8цм)
 

bottom of page