top of page

Проектирање          *           Производство           *           Изведба

800.767 t
 
Експлоатиран Варовник!
240.219 m³
Сепариран Песок!
                   
Произведен бетон!
117,645 m³ 
...квалитетот пред се.
Бетонска база 1

+389 75 384 001


► ELKOMIX - 60 Quick Master 

► Година на производство - 2014г. 

► Капацитет на производство - 60м³ /час 

► Локација - Индустриска зона "Сачево", Струмица 

 

Бетонска база 2

► UMMAN 

► Година на производство - 2018г. 

► Капацитет на производство - 100м³ /час

 

Локација - "Бел Камен" Општина Куманово

+389 76 210 503

Бетонска база 3

► PROMAX

► Година на производство - 2010г. 

► Капацитет на производство - 80м³ /час

 

► Локација - ''Скопски Саем'' - Скопје

+389 76 210 503

Готови бетонски елементи

+389 75 384 001


► Баштенски ивичњаци (100x20x6цм)

► Бетонски рабници  (100x24x18цм)

► Локација - Индустриска зона "Сачево", Струмица 

 

Сепарација за песок

+389 75 384 001

► UĞUR MAKİNA 

► Статично дробење, перење и сортирање на речен чакал 

► Година на производство - 2012г. 

► Капацитет на прозиводство 100м³ /час 

► Локација - Индустриска зона "Сачево", Струмица

Мобилна сепарација и дробилка за варовник

+389 78 343 726

► Rubble Master

► Мобилно дробење и сортирање на варовник

► Година на производство - 2015г. 

► Капацитет на прозиводство 550t /час 

► Локација - "Бел Камен" Општина Куманово

Фиксна Дробилка

► UGUR MAKINA
  • Сито 0-4; 4-8; 8;16; 16-32; 0-32; 0-64; 8-11; 11-16; 16-22mm
► Година на производство - 2021г. 

► Капацитет на производство - 750тон/час

 

► Локација - "Бел Камен" Општина Куманово

+389 78 434 726

bottom of page